Rýchly kontakt
Šetrite už teraz, my Vám zavoláme!

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť Wood Service Group, s.r.o. so sídlom: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo: 22011/R , IČO: 44941153, DIČ: 2022877681, IČ-DPH: SK22022877681 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov v kamenných predajniach a v e-shope na webovej stránke www.postele-spalne.sk / www.postele-spalne.sk a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len tovar“).
1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.


2. OBJEDNÁVKA TOVARU
2.1 Záujemca si môže tovar objednať akýmkoľvek obvyklým spôsobom – osobne, v internetovom obchode alebo e-mailom, v predajniach Wood Service Group, s.r.o., alebo priamo v centrále spoločnosti.
2.2. Zákazníkovi je zrealizovaný návrh cenovej ponuky. Ak s návrhom súhlasí, súhlas potvrdí podpisom objednávky, ktorá zároveň slúži ako kúpna zmluva.
2.3 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Na jej akceptáciu sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim v rozsahu cca 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhrada prevodom musí byť pripísaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky, inak nemôže byť garantovať dohodnutý termín dodania. Zostávajúcu časť zákazník uhradí po dodaní zákazky v hotovosti na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list.
2.4 Akékoľvek zmeny v objednávke je možné vykonať do 3 dní od podpisu objednávky. Zmeny musia byť odsúhlasené a potvrdené osobne na predajni Wood Service Group, s.r.o. podpisom zmenenej objednávky alebo potvrdzujúcim emailom odoslaným na dohodnutú emailovú adresu (spravidla emailová adresa predajne, na ktorej bola objednávka uzatvorená). V prípade zmeny objednávky si Wood Service Group vyhradzuje právo na zmenu (predĺženie) dátumu dodania v závislosti od typu vykonanej zmeny.


3. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE
3.1. Výrobok je vyrobený z kvalitnej drevotriesky s hrúbkou 38mm a 18mm. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu hrúbky materiálu podľa technických parametrov.
3.2 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre vlhké prostredie alebo exteriér.
3.3 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.
3.4 Komody a nočné stolíky sú štandardne dodávané v zmontovanom stave. Skrine, postele, zásuvky a police sú v demonte. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Postele a voľne stojace skrine sú balené v päťvrstvovom papierovom kartóne, ostatné výrobky sú balené v stretch fólii.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak v cene tovaru je zahrnuté aj balenie. Preprava do miesta dodania, vynáška a montáž tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru. Dodanie a montáž nábytku je spoplatnená služba. Cena dodania a montáže, resp. dodania a manipulácie bude dohodnutá individuálne pri každej objednávke. Jej výška je závislá od obsahu objednávky.
4.2 Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny. Ak nie je dohodnuté ináč, zostatok je uhrádzaný v hotovosti pri dodaní na základe daňového dokladu.
4.3 Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania, ktoré predstavujú pri obchodnoprávnych vzťahoch 0,05 % z dĺžnej sumy denne.
4.4 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo daňového dokladu alebo číslo objednávky.

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu/ kód banky: 2657393151/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK8502000000002657393151

4.5 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.
4.6 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.
4.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve, resp. objednávke kupujúceho.
5.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve, pričom doprava sa poskytuje s vynesením, ale bez montáže tovaru. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho, t.j. Hrušové 906, Bzince pod Javorinou.
5.3 Pokiaľ v Zmluve nie je dátum dodania písomne dohodnutý inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do 5 týždňov od zaplatenia zálohy kupujúcim.

5.4 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť.
5.6 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím a zaplatením tovaru.
5.7 Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 OZ vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky.
5.8. Kupujúci cez e-shop je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU
6.1 Regresívna záručná doba produktov Predávajúceho je 6 rokov na typizované výrobky spoločnosti a to konkrétne katalógové postele, komody, skrine a nočné stolíky vyrobené Predávajúcim a vstavané skrine vyrobené Predávajúcim, pokiaľ montáž všetkých týchto výrobkov realizuje Predávajúci. Regresívna 6 ročná záruka je v prípade, ak Predávajúcemu sa nepodarí odstrániť reklamovanú závadu v 30 dňovej záručnej lehote. Kupujúci má právo na vrátenie finančných prostriedkov a to nasledovne: 0-1 roka vrátenie celej sumy za reklamovaný produkt , 2- 6 rokov úhrada krátená o 20% za každý rok. V prípade, že montáž si realizuje zákazník svojpomocne, záruka na typizované výrobky je 2 roky. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.
Ostatný tovar spadá pod štandardnú záruku s dĺžkou trvania 2 roky.
6.2 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho.


7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o preprave, vrátane služby vynášky alebo za účelom realizácie zmluvy o pôžičke medzi kupujúcim a spoločnosťou Quatro alebo Cetelem.
7.2 Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou nevyhnutného minima jeho osobných údajov, ktoré budú poskytnuté tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
7.3 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.
7.4 V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adresu servis@woodservice.sk
7.5 Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE E-SHOP
www.postele-spalne.sk

8.1 Registrácia do systému www.postele-spalne.sk vyžaduje Váš súhlas s týmito podmienkami spracúvania Vašich osobných údajov.
8.2 Prevádzkovateľ tohto e-shopu spracúva osobné údaje fyzickej osoby – zaregistrovaného ( ďalej len „dotknutá osoba“ ) v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“)
8.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, zasielaní aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom e-mailu so súhlasom adresáta.
8.4 Zaregistrovaním do e-shopu dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom v informačnom systéme www.postele-spalne.sk Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom 122/2013 Z.z.
8.5 Súhlas udeľuje dotknutá osoba na dobu 10 rokov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia dotknutej osoby o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, alebo po doručení odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
8.6 Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na internetovej stránke e-shopu ihneď po prihlásení, alebo požiadať o ich aktualizáciu písomnou formou zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho.
8.7 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať len správne, úplné, a podľa potreby aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu, po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu, osobné údaje dotknutých osôb bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi, a zabezpečí, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania i a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ako ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
8.8 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať :
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo.
c) poskytovaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
8.9 V prípade, ak dotknutá osoba pri registrácii, alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií predávajúceho bude mu ich predávajúci zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru dotknutá osoba uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese predávajúceho.
Dotknutá osoba vyslovene súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu stanoveným týmito VOP a zákonom o ochrane osobných údajov.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.
9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.
9.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich.

Obchodné podmienky platné od 1.10.2015


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE E-SHOP:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - internetový obchod www.postele-spalne.sk


Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len ako „VOP“) platia pri nákupe tovaru v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť s ručením obmedzeným Wood Service Group, s. r. o., so sídlom Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, IČO: 44 941 153, DIČ: 2022877681, IČ DPH: SK2022877681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka
č. 22011/R, zastúpená konateľom Ing. Petrom Kuricom (ďalej len ako „Wood Service Group, s. r. o.“ alebo len ako „zhotoviteľ“ alebo len ako „poskytovateľ“). Adresa elektronickej pošty zhotoviteľa je:
hotline@woodservice.sk (ďalej len ako „e-mailová adresa zhotoviteľa“), telefónne číslo zhotoviteľa je: +421 32 779 3828, pričom tieto údaje môžu byť kedykoľvek
pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke pod doménou www.postelespalne.sk
2. Tieto VOP, ako súčasť objednávky tovaru a uzatvorenej zmluvy o dielo (zhotovenie veci na zákazku, úprava veci) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou
Wood Service Group, s. r. o. ako zhotoviteľom, resp. poskytovateľom na jednej strane a objednávateľom na strane druhej, bližšie vymedzujú ich vzájomné práva
a povinnosti. Ustanovenia článku 7 Reklamačný poriadok a záruka týchto VOP a článku 8 Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru týchto VOP sa nevzťahujú
na objednávateľa, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania, a nie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej
domácnosti (objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom). Zodpovednosť zhotoviteľa za vady tovaru alebo služieb a odstúpenie od zmluvy sa v prípade objednávateľa,
ktorý nie je spotrebiteľom, spravujú príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný
zákonník“).
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Zmluvou o dielo – zhotovenie veci na zákazku, úprava veci sa rozumie zmluva uzatvorená medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorej predmetom je zhotovenie
veci zhotoviteľom alebo úprava veci zhotoviteľom podľa objednávky objednávateľa, uvedenej a zobrazenej v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou
www.postele-spalne.sk
2. Zhotoviteľom resp. poskytovateľom sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk – obchodná
spoločnosť Wood Service Group, s. r. o.
3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej
stránky www.postele-spalne.sk
4. Elektronickou objednávkou tovaru sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci všetky požadované informácie o objednávateľovi a zoznam objednaného
tovaru z ponuky internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk, s cenou tohto tovaru, odoslaný na e-mailovú adresu
zhotoviteľa prostredníctvom internetovej stránky zhotoviteľa pod doménou www.postele-spalne.sk
5. Tovarom sa rozumejú produkty (tovary) nachádzajúce sa v ponuke spoločnosti Wood Service Group, s. r. o. pre nákup tovaru prostredníctvom internetového
obchodu na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk
6. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie miesto (adresa) uvedené objednávateľom v objednávke ako adresa doručenia tovaru.
Článok 3
Objednávka a uzatvorenie zmluvy o dielo (zhotovenie veci na zákazku, úprava veci)
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky
tovaru objednávateľ výslovne a bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom, a zároveň
udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s článkom 9 týchto VOP a na základe osobitného formulára Súhlas so spracúvaním osobných údajov
a so zasielaním noviniek a informácií.
2. Pri objednávke vyberie objednávateľ tovar z ponuky zhotoviteľa, vyplní objednávkový formulár (všetky objednávkovým formulárom predpísané údaje
a náležitosti) a objednávku odošle. Objednávateľ je povinný pri vypĺňaní objednávkového formulára uviesť pravdivé, úplné a aktuálne údaje a informácie.
3. Elektronická objednávka je návrhom objednávateľa na uzavretie zmluvy o dielo za zmluvných podmienok podľa týchto VOP, ktorý je určený zhotoviteľovi na prijatie
v lehote do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia zhotoviteľovi. Márnym uplynutím tejto lehoty bez prijatia (akceptácie) objednávky zhotoviteľom, sa
objednávka automaticky zruší, s čím objednávateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.
4. Prijatie objednávky potvrdí zhotoviteľ objednávateľovi záväzným e-mailom bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa článku 3 ods. 3. týchto VOP.
Zmluva o dielo (zhotovenie veci na zákazku, úprava veci) je uzatvorená okamihom doručenia e-mailu zhotoviteľa o prijatí objednávky objednávateľovi. Uzavretú zmluvu
o dielo možno meniť alebo zrušiť len na základe týchto VOP, písomnej dohody oboch strán alebo zo zákonných dôvodov.
5. Zhotoviteľ má právo odmietnuť objednávku tovaru alebo služby, ktorú považuje za pochybnú alebo neserióznu alebo má právo odmietnuť objednávku tovaru alebo
služby z kapacitných či prevádzkových dôvodov. Pochybnou alebo neserióznou objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie objednávka od objednávateľa, ktorý si
nesplnil povinnosti pri predchádzajúcich objednávkach alebo pre neúplnosť, nejednoznačnosť alebo nepresnosť údajov v nej uvedených a pod. Zhotoviteľ
informuje objednávateľa o odmietnutí objednávky odoslaním elektronickej pošty na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.
6. Objednávateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania (objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom), je oprávnený svoju
objednávku zrušiť len do okamihu potvrdenia objednávky zhotoviteľom v zmysle článku 3 ods. 4. týchto VOP.
7. Prehlásenia a povinnosti objednávateľa:
Objednávateľ odoslaním objednávky výslovne a bez výhrad potvrdzuje:
● Bol som zhotoviteľom dostatočne poučený o nakladaní s výrobkom, o jeho údržbe, ošetrovaní a správnom používaní.
● Bol som zhotoviteľom dostatočne poučený o prirodzenom opotrebení výrobkov z dreva a z iných materiálov.
● Bol som zhotoviteľom dostatočne oboznámený s vlastnosťami výrobkov z dreva, z kovu a z iných materiálov.
Článok 4
Cena tovaru a platobné podmienky
1. Cena tovaru je zverejnená na stránke internetového obchodu pod doménou www.postele-spalne.sk, resp. bude v procese objednávky vypočítaná pred odoslaním
objednávky na stránke internetového obchodu pod doménou www.postele-spalne.sk, a to s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), pokiaľ nie je výslovne
uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je uplatňovaná zhotoviteľom podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záväzná je cena tovaru
zverejnená zhotoviteľom v čase odoslania objednávky objednávateľom. V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady ceny tovaru
objednávateľom, náklady na prepravu tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu objednávateľom. Na základe výslovnej dohody
zmluvných strán objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru (podľa faktúry) bez ohľadu to, kedy bol tovar dodaný
a odovzdaný objednávateľovi. Toto dojednanie zmluvných strán sa vzťahuje na všetky aj čiastkové dodávky tovaru. Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť všetky
nevyhnutné opatrenia k ochrane vlastníctva zhotoviteľa.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za tovar v mene euro niektorým z nasledovných spôsobov platby, ktorý si objednávateľ zvolí a vyznačí v objednávke
tovaru:
a) bankovým prevodom na účet zhotoviteľa alebo vkladom na účet zhotoviteľa. V tomto prípade vystaví zhotoviteľ zálohovú faktúru (pozn. spravidla vo výške 50 %
ceny, ak sa strany pri jednotlivej objednávke nedohodnú inak) na základe elektronickej objednávky odoslanej objednávateľom, ktorú mu doručí elektronicky
spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu, resp. časť ceny, za tovar a prípadné náklady dopravy zhotoviteľovi v lehote splatnosti
uvedenej na zálohovej faktúre, resp. v dohodnutých splátkach, najneskôr do 7 (slovom: siedmich) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo. Cena za tovar sa
považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ neobdrží v lehote splatnosti úhradu ceny
za tovar na svoj bankový účet, považuje sa objednávka objednávateľa za zrušenú, s čím objednávateľ odoslaním objednávky vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný
súhlas.
b) v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese sídla spoločnosti Wood Service Group, s. r. o.: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika.
Termín osobného odberu je nutné dohodnúť so zhotoviteľom najmenej 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred telefonicky alebo e-mailom. V tomto prípade je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu najneskôr pri odovzdaní tovaru zhotoviteľom a pri prevzatí tovaru objednávateľom, pričom budú zohľadnené
zálohové platby zo strany objednávateľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť úplnú cenu, resp. doplatiť zostatok ceny
(po zohľadnení zálohových platieb zo strany objednávateľa) a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru objednávateľovi, priamo kuriérovi.
c) v prípade objednania tovaru na dobierku pri jeho prevzatí: táto možnosť objednávky a platby sa vzťahuje na tovar, ktorý nie je vyrobený na mieru, ale ide
o tovar s typizovanými rozmermi (matrace, rošty).
3. Daňový doklad pri kúpe tovaru zasiela alebo odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spolu s tovarom, tento je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako doklad o kúpe tovaru,
dodací a záručný list. K cene tovaru sa pripočítajú náklady dopravy, za vynesenie tovaru a za montáž tovaru, pričom ide o doplnkové služby, ktoré si objednávateľ
nemusí objednať. Informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese jeho objednávania, prepravné poplatky sú samostatne vyčíslené pri
zadávaní objednávky objednávateľom a tiež v záväznom potvrdení objednávky zhotoviteľom. Výška týchto poplatkov závisí od zvoleného spôsobu dodania tovaru,
jeho rozmerov, hmotnosti, sumy ceny tovaru a spôsobu platby. Platba objednávateľa v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese sídla spoločnosti Wood Service
Group, s. r. o.: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika alebo platba objednávateľa v hotovosti kuriérovi je v súlade so slovenským zákonom
č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení obmedzená do hodnoty objednávky v celkovej sume =5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR)
vrátane; platby v prospech zhotoviteľa nad uvedenú sumu sa objednávateľ zaväzuje realizovať výlučne bezhotovostne.
Článok 5
Dodanie tovaru
1. Spôsob dodania tovaru si zvolí objednávateľ na stránke internetového obchodu pod doménou www.postele-spalne.sk pri zadávaní a odosielaní objednávky tovaru
z možností ponúkaných zhotoviteľom. Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:
a) osobný odber tovaru objednávateľom na adrese sídla spoločnosti Wood Service Group, s. r. o.: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika.
b) odoslanie tovaru objednávateľovi prostredníctvom prepravnej spoločnosti spolupracujúcej so zhotoviteľom. Ak má zhotoviteľ povinnosť odoslať tovar na miesto
dodania určené objednávateľom, platí, že tovar bol odovzdaný zhotoviteľom a dodaný objednávateľovi v čase jeho odovzdania na prepravu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odoslať objednávateľovi tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na adrese sídla spoločnosti Wood Service Group, s. r. o.:
Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, najneskôr do 30 (slovom: do tridsiatich) pracovných dní odo dňa uhradenia celej ceny tovaru
na základe zálohovej faktúry, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa alebo vkladom na bankový účet zhotoviteľa.
3. V prípade dočasnej nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle zhotoviteľa, si zhotoviteľ vyhradzuje právo predlžiť lehotu, uvedenú
v článku 5 ods. 2. týchto VOP, o 15 (slovom: pätnásť) pracovných dní. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa (to neplatí
v prípade, ak je objednávateľ spotrebiteľ).
4. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie, užívanie a údržbu tovaru.
Článok 6
Prevzatie tovaru

1. Tovar je pri jeho odoslaní na prepravu alebo pri osobnom prevzatí bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný, a to ešte pred otvorením
balenia tovaru, vopred sa oboznámiť s vlastnosťami tovaru, návodom na použitie tovaru, údržbu tovaru a podmienkami použitia tovaru a súčasne skontrolovať fyzickú
neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je objednávateľ povinný bez prevzatia zásielky
ihneď kontaktovať zhotoviteľa e-mailovou správou na adrese: hotline@woodservice.sk a uviesť na prepravnom dokumente všetky zjavné
poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky a námietky objednávateľa nebudú zhotoviteľom akceptované.
2. Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia vlastností alebo použiteľnosti tovaru prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru objednávateľom
na mieste dodania ním určenom. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, kedy objednávateľ preukázateľne prevezme všetky časti objednaného
tovaru, t. j. písomne potvrdí prevzatie tovaru. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky zavinené kuriérom alebo v dôsledku tzv. vyššej moci, s čím
objednávateľ odoslaním objednávky vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.
Článok 7
Reklamačný poriadok a záruka

1. Objednávateľ má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP zverejnených na webovej stránke pod doménou
www.postele-spalne.sk
2. Objednávateľ berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že zníženie akosti tovaru, strata vlastností tovaru alebo obmedzenie alebo strata použiteľnosti
tovaru, ktoré vyplývajú z povahy tovaru, vlastností tovaru a zloženia tovaru a na ktoré bol zhotoviteľom vopred upozornený a ktoré boli uvedené na tovare, obale tovaru
alebo návode pripojenom k tovaru, nie sú vadou tovaru a nezakladajú nároky objednávateľa z vád tovaru (napr. výmena tovaru a pod.); to platí v plnom rozsahu aj
pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru a pred otvorením balenia tovaru vopred sa oboznámiť s vlastnosťami tovaru, návodom na použitie tovaru, údržbu tovaru a podmienkami použitia tovaru.
3. Záručná doba tovaru je v zmysle ustanovenia § 620 ods. 1 slovenského Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „slovenský
Občiansky zákonník“) stanovená na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo zhotoviteľom (s ohľadom na vlastnosti a zloženie
tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom, s čím
objednávateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Objednávateľ berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že záruka sa nevzťahuje
na zníženie akosti tovaru, stratu vlastností tovaru alebo obmedzenie alebo stratu použiteľnosti tovaru, ktoré vyplývajú z povahy tovaru, vlastností tovaru a zloženia
tovaru, na ktoré bol objednávateľ vopred upozornený zhotoviteľom a ktoré boli uvedené na tovare, obale tovaru alebo návode pripojenom k tovaru.
4. Vady zjavné pri prevzatí tovaru je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa ihneď po jeho prezretí. Ostatné vady musí objednávateľ reklamovať najneskôr
do konca záručnej doby. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady tovaru zaslať objednávateľovi na adresu elektronickej pošty: hotline@woodservice.sk
reklamáciu obsahujúcu opis vád tovaru. Zhotoviteľ elektronicky potvrdí objednávateľovi prijatie reklamácie. Ak je reklamácia objednávateľom uplatnená
osobne, vydá mu zhotoviteľ potvrdenie o prijatí reklamácie pri jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, zhotoviteľ
doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie objednávateľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak má objednávateľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplatnení reklamácie dohodne zhotoviteľ s objednávateľom zaslanie
alebo osobné predloženie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.
5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým zhotoviteľovi
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Zhotoviteľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,
ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má
objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy o dielo odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však
objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ
právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6. Na základe rozhodnutia objednávateľa, ktoré zo svojich práv podľa článku 7 ods. 4 týchto VOP uplatňuje, určí zhotoviteľ spôsob vybavenia reklamácie v súlade
so slovenským zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 250/2007 Z. z.“) ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom:
troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr
do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.
7. Ak objednávateľ ako spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (slovom: dvanástich) mesiacov od prevzatia tovaru objednávateľom, môže zhotoviteľ
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od objednávateľa ako spotrebiteľa
vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi
ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vydať objednávateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.
Ak objednávateľ ako spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch od prevzatia tovaru objednávateľom a zhotoviteľ ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného
posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ
ako spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná
doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi ako spotrebiteľovi do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vydať objednávateľovi o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej uplatnenia. Po ukončení
reklamačného konania, ako aj na základe výzvy zhotoviteľa, je objednávateľ povinný v lehote do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní prevziať od zhotoviteľa reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.
9. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil zhotoviteľ, výrobca alebo
dodávateľ, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u zhotoviteľa v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk
Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam
pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok objednávateľa na uplatnenie záruky u zhotoviteľa zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným
zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo
skladovania, mechanickým poškodením tovaru objednávateľom, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, s ktorými zhotoviteľ oboznámil objednávateľa
pri dodaní tovaru.
Článok 8
Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade so slovenským zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov zhotoviteľa do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru. Objednávateľ môže odstúpiť
od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar vrátený objednávateľom musí byť nepoužitý,
nepoškodený, kompletný spolu s príslušenstvom, zabalený a musia byť k nemu priložené všetky dokumenty vrátane dokladu o kúpe. Objednávateľ ako spotrebiteľ
nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. (napr. predaj tovaru zhotoveného podľa
osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa a pod.).
2. Ak sa objednávateľ rozhodne vrátiť tovar podľa článku 8 ods. 1. týchto VOP, je povinný:
a) písomne zaslať zhotoviteľovi odstúpenie od zmluvy, uviesť dátum a číslo objednávky a číslo účtu pre vrátenie peňazí, a
b) najneskôr do 14 (slovom: do štrnástich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla spoločnosti zhotoviteľa s použitím
vhodného balenia, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (zhotoviteľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru
počas prepravy) alebo ho osobne odovzdať zhotoviteľovi na adrese sídla spoločnosti Wood Service Group, s. r. o.: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou,
Slovenská republika.
3. Zhotoviteľ je povinný za splnenia podmienok podľa článku 8 ods. 1. a 2. týchto VOP objednávateľom:
a) prevziať tovar,
b) vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy celú cenu zaplatenú za tovar
bankovým (bezhotovostným) prevodom na účet uvedený objednávateľom v odstúpení od zmluvy alebo na rovnaký účet, z ktorého bola platba za tovar
uskutočnená alebo na adresu objednávateľa, ako rovnako i všetky ostatné platby, ktoré od objednávateľa prijal na základe objednávky tovaru, resp. zmluvy o dielo
alebo v súvislosti s nimi. Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší
bežný spôsob doručenia ponúkaný zhotoviteľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil objednávateľ, a nákladmi
na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zhotoviteľom.
4. Poučenie o uplatnení práva objednávateľa ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z., úplné znenie zákona
č. 102/2014 Z. z. a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z. sú objednávateľovi prístupné pred tým, ako odošle
objednávku na webovej stránke pod doménu www.postele-spalne.sk
5. Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ iba priame náklady na vrátenie tovaru zhotoviteľovi, špecifikované v prílohe k VOP: poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
6. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a predaj tovaru uzavretého
v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Článok 9
Ochrana osobných údajov

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude od objednávateľa vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby zhotoviteľa v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky
tovaru a zmluvy o dielo (na účely evidencie zmlúv o dielo, resp. iných zmlúv, daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami a pod.). Zhotoviteľ
je oprávnený poskytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo.
2. Objednávateľ odoslaním objednávky tovaru dobrovoľne udeľuje súhlas zhotoviteľovi na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými
údajmi o svojej osobe alebo o tretej osobe v poskytnutom rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa,
telefónne číslo,) v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných
údajov“), a to na dobu platnosti zmluvy o dielo, maximálne však na dobu 5 (slovom: piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Objednávateľ zároveň poskytuje
zhotoviteľovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín výlučne v súvislosti
s plnením povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Objednávateľ stlačením tlačidla / ikony „súhlas“ na webovej stránke pod doménou www.postelespalne.
sk udeľuje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas (osobitný formulár súhlasu) so spracovaním osobných údajov a zároveň súhlas so zasielaním noviniek
a informácií od spoločnosti Wood Service Group, s. r. o. a jej obchodných partnerov na objednávateľom zadanú e-mailovú adresu (tzv. newsletter) alebo poštou
na objednávateľom zadanú adresu.
3. Objednávateľ môže zhotoviteľa kedykoľvek písomne požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o jeho osobe, písomným prejavom vôle
adresovaným zhotoviteľovi môže kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe a môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas
so spracúvaním osobných údajov.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke spoločnosti Wood Service Group, s. r. o. pod doménou www.postele-spalne.sk odo dňa ich
zverejnenia, ktorý je uvedený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. Zhotoviteľ a objednávateľ sa môžu dohodnúť na odlišnej úprave ich vzájomných
vzťahov osobitnou písomnou dohodou. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo nahrádzať novými VOP tieto VOP s tým, že na uzatvorené zmluvy
o dielo sa vzťahujú VOP platné v čase odoslania objednávky tovaru objednávateľom.
2. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ výslovne a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto
objednávky, cenu za tovar uvedenú v ponuke zhotoviteľa v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.postele-spalne.sk a prepravné a súvisiace
poplatky vyčíslené v objednávke tovaru odoslanej objednávateľom.
3. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky tovaru riadne oboznámil s týmito VOP, že obdržal od zhotoviteľa úplné a zrozumiteľné informácie
o tovare, že týmto VOP a informáciám o tovare v celom rozsahu porozumel a že s nimi výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. V prípade, ak sa preukážu
kompetentným orgánom Slovenskej republiky (napr. súd) niektoré ustanovenia týchto
VOP ako neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť
ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým
zostávajú nedotknuté.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, objednávku tovaru, resp. zmluvu o dielo v elektronickej forme spolu s príslušnými
VOP po dobu 5 (slovom: piatich) rokov.
5. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť zhotoviteľa / poskytovateľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Trenčiansky kraj,
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, telefón:
032 / 640 01 09, fax: 032 / 640 01 08.
6. Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými
ustanoveniami slovenského Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom
znení, slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení,
slovenského zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení,
slovenského zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení,
slovenského zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a slovenského
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Všetky spory objednávky a zmluvy o dielo týkajúce sa alebo s ňou súvisiace budú riešené
prednostne rokovaním a dohodou účastníkov, v prípade nedosiahnutia dohody budú prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa
slovenského Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z. v platnom znení. Objednávateľ ako spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou
o nápravu (e-mailom na adresu elektronickej pošty: hotline@woodservice.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ ako
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“) podľa slovenského
zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia
§ 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
Objednávateľ ako spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_di...redress/adr-odr/index_en.htm
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ ako spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom ako spotrebiteľom a zhotoviteľom,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu =20,- EUR (slovom: dvadsať EUR). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do sumy =5,- EUR (slovom: päť EUR) s DPH.
7. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete
ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

V Bzinciach pod Javorinou, dňa 01.11.2017
Wood Service Group, s. r. o.
Ing. Peter Kuric – konateľ spoločnosti

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Ocenenie Bonitný podnik
Dobrý anjel